Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Az Infotipp Rendszerház Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1212 Budapest, Maros u. 32., Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-863796, képviseli: Germán Ferenc) mint Szolgáltató a Szerződésben meghatározott VPS szolgáltatás mint Szolgáltatás biztosítását vállalja a Megrendelőlapon meghatározott Előfizető részére.

 

1. Fogalommeghatározások

 

1.1. Szolgáltató: Infotipp Rendszerház Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1212 Budapest, Maros u. 32.
 • Adószám: 13602853-2-43
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-863796
 • Képviselő neve: Germán Ferenc
 • Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
 • Pénzforgalmi jelzőszám: 11721026-29900239
 • E-mail: info@infotipp.hu
 • Telefonszám: +3620/9890-781

1.2. ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltétek VPS szolgáltatásra

 

1.3. Megrendelőlap: A Szolgáltató által kialakított online szerződéskötési felületnek a megrendeléssel kapcsolatos adatokat és paramétereket tartalmazó oldalai.

 

1.4. Előfizető: a Megrendelőlapon meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a Szolgáltatást igénybe veszi.

 

1.5. Szerződés: a Szolgáltatás igénybevételére az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött megállapodás, amely az ÁSZF-ből és a Megrendelőlapból áll.

 

1.6. Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott, VPS (Virtuális Privát Szerver) szolgáltatáson alapuló, virtuális infrastruktúra szolgáltatás, amelynek keretében Szolgáltató előre beállított számítási kapacitást (infrastruktúrát: processzorkapacitás, memóriakapacitás, virtuális tárhely, hálózati hozzáférés stb. kombinációját) bocsát Előfizető részére. A Szolgáltatás technikai paramétereit Előfizető önkiszolgáló módon maga állíthatja be. Az Előfizető nem kezeli vagy karbantartja az alapul fekvő fizikai infrastruktúrát, azonban kezeli és karbantartja az elérhetővé tett operációs rendszert, tárhelyet, telepített programokat és egyéb virtuális eszközöket.

 

1.7. Díjszabás: a Szerződés alapján a Szolgáltatás igénybevételére tekintettel Előfizető által fizetendő díjakat tartalmazó, a Szolgáltató által a Szolgáltatás honlapján közzétett árazás.

 

1.8. Fél vagy Felek: Szolgáltató és Előfizető külön-külön vagy együttesen.

 

1.9. Online ügyfélkapu: Szolgáltató által biztosított felület, melyen Előfizető a Szolgáltatással, számlázással és egyéb kapcsolattartással összefüggő teendőit online el tudja végezni. Elérési címe: https://ugyfelkapu.infotipp.hu

 

2. Regisztráció

 

2.1. A Felhasználó a Szolgáltatást regisztráció után tudja használni. A Felhasználó a regisztráció során köteles megadni e-mail címét és jelszavát. A regisztráció során megadott email cím és jelszó a továbbiakban a Felhasználó belépési adatai lesznek.

 

2.2. Aki jogi személy nevében regisztrál a booked4.us oldalán, felelősséggel tartozik azért, hogy jogosultsága van-e a vállalkozás nevében regisztrálni, Szolgáltató ezen jogosultság fennállását nem vizsgálja. A jogi személy nevében regisztráló természetes személynek külön nyilatkozattal kell hozzájárulni személyes adatainak kezeléséhez. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában regisztrálásra nincs lehetőség.

 

2.3. A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy bármely adat, melyet a regisztráció során megad, pontos, valós és teljes, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a felhasználó által megadott adatok pontatlanok, valótlanok vagy hiányosak. A Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat – a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül - köteles a booked4.us rendszerbe felvezetni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a teljes felelősség Felhasználót terheli, a Szolgáltató ilyen károkért felelősséget nem vállal.

 

2.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy törölje azon Felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett Felhasználói név jogi oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén jellegű szavakat, kifejezéseket használ, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, becsületsértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

 

2.5. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaélt, köteles erről egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség, a Szolgáltató ilyen esetekért felelősséget nem vállal. A Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen, jogosulatlan használatával, valamint az ehhez kapcsolódó bejelentési kötelezettség elmulasztásával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

 

3. Szolgáltatási feltételek

 

3.1. Szolgáltató a szerződés keretében az Előfizetőnek a Szolgáltatási csomagnak és Előfizető által választott konfigurációnak megfelelő műszaki paraméterű (processzorkapacitás, memóriakapacitás, virtuális tárhely, hálózati hozzáférés stb. kombinációját) virtuális szerverhez való hozzáférést biztosítja.

Szolgáltató az alábbi éves rendelkezésre állással biztosítja a Szolgáltatás elérést:

VPS: 99,9%

Ennek keretében Szolgáltató a biztonságos működéshez szükséges megfelelő hardver- és szoftvereszközöket alkalmaz, és megfelelő környezeti feltételeket biztosít.

A Szolgáltatás igénybevétele online felületen keresztül történik, Szolgáltató online ügyfélkapu rendszerén és esetleges egyéb felületeken, melyeket Szolgáltató az ügyfélkapuban listáz.

 

3.2. Előfizető a Szolgáltatás keretében nem az érintett hardver- vagy szoftvereszköz felett, csak az eszköz egyes erőforrásai felett szerez korlátozott, a Szerződésben meghatározott terjedelmű rendelkezési jogot.

 

3.3. Előfizető jogosult a Szolgáltatás keretében bérelt virtuális szerveren programokat futtatni, alkalmazásokat indítani, harmadik személy számára a szerver erőforrásait használó szolgáltatásokat nyújtani. Ezen tevékenysége során nem folytathat a Büntető Törvénykönyvbe ütköző vagy egyébként jogellenes cselekményt.

 

3.4. Előfizetői a Szolgáltatás keretében nem jogosult a szervert fizikai szinten tároló helyszínre belépni, az eszközhöz fizikailag hozzáférni. Az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetők Előfizető számára.

 

3.5. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szolgáltatás keretében Előfizető által feltöltött tartalmakról nem készít biztonsági mentéseket. Amennyiben Előfizető biztonsági mentést igényel, úgy arról saját hatáskörben kell gondoskodnia.

 

3.6. A Szolgáltatás részletes technikai feltételeit, szolgáltatásminőségi követelményeit, valamint a Szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatási szolgáltatásokat (ideértve a karbantartási ablakokat is) a Szolgáltatás honlapja tartalmazza.

 

3.7. Szolgáltató jogosult e technikai paraméterek egyoldalú módosítására, az alábbiak szerint:

ha a módosítás alapjaiban érinti a Szolgáltatás jellemzőit, úgy azokat Szolgáltató az ÁSZF módosítás szabályai szerint jogosult egyoldalúan módosítani;

ha a módosítás nem érinti alapjaiban a Szolgáltatás jellemzőit, úgy azok módosítása nem igényli az ÁSZF módosítását, azokat Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani.

 

3.8. A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartás alkalmanként 8 óránál nem lehet hosszabb. A rendszeres karbantartások száma félévente nem haladhatja meg a 24 órát. A Szolgáltatás szünetelésével nem járó karbantartást Szolgáltató korlátlan időtartamban végezhet. A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartási idő nem számít bele a rendelkezésre állási idő számításába.

 

3.9. Szolgáltató a Szolgáltatás átmeneti szünetelését igénylő rendszeres karbantartási munkákról Előfizetőt a munka megkezdését megelőzően legalább 24 órával a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint tájékoztatja. A tájékoztatásban Szolgáltató köteles ismertetni a rendszeres karbantartás célját, valamint, hogy a szünetelés várhatóan mikor és milyen időtartamban következik be.

 

3.10. Ha az adott hónapban a Szolgáltató nem teljesíti a vállalt rendelkezésre állást, úgy Előfizető díjvisszatérítésre jogosult, az alábbiak szerint.

A díjvisszatérítés mértéke a vállalt rendelkezésre állás alulteljesítése után 1%-os alulteljesítésenként az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó havidíj 10%-a, de legfeljebb összesen az adott havi havidíj 100%-a. Negyedéves díjfizetés esetén havidíj alatt a negyedéves díj 1/3 része értendő, Féléves díjfizetés esetén havidíj alatt a féléves díj 1/6 része értendő, éves díjfizetés esetén havidíj alatt az éves díj 1/12 része értendő. Szolgáltató a díjvisszatérítést a következő számlá(ko)n írja jóvá, amennyiben ezt Előfizető kifejezetten igényli.

 

3.11. Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét, hogy amennyiben valamely funkció vagy komponens „Beta” vagy hasonló jelzéssel üzemel, az ilyen funkció még nem esett át teljes körű tesztelésen, ezek működése nem garantált. A vállalt rendelkezésre állás vagy más szolgáltatási szint az ilyen funkciókra, illetve komponensekre nem terjed ki.

 

3.12. Szolgáltató jogosult (de nem köteles) a szerveren Előfizető által futtatott programokat a törvényességi szempontok betartása miatt időközönként ellenőrizni. Amennyiben észleli, hogy az Előfizető megsérti a Magyar Köztársaság szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó jogszabályait vagy más a Büntető Törvénykönyvbe ütköző cselekményt folytat, úgy jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására, és a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

 

3.13. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás részleges vagy teljes korlátozására, amennyiben biztonsági incidenst észlel, melynek forrása az Előfizető Szolgáltatása. Ilyen biztonsági incidensnek számítanak többek között az alábbi esetek: spammelés, adathalász weboldal kiszolgálása, kártékony program terjesztése, hálózati támadásban való részvétel.

 

3.14. Az Előfizető minden elvárhatót megtesz spam-elés megakadályozására.

 

3.15. Az Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISzT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, melyek a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghirdetésre kerültek.

 

4. Díjfizetés

 

4.1. A Szolgáltatás igénybevételéért Előfizető – választása szerint – havonta, negyedévente, félévente vagy évente előre díjfizetésre köteles. Az Előfizető által fizetendő díjak összegét a Szolgáltató által közzétett mindenkori Díjszabás tartalmazza. Az esetleges egyszeri díjakat Szolgáltató azok felmerülését követő következő számlában számlázza ki Előfizetőnek.

 

4.2. Amennyiben Előfizető a Megrendelőlapon Költségviselőt adott meg, úgy a díjfizetéssel összefüggő rendelkezések a Költségviselőre megfelelően alkalmazandók. Költségviselő és Előfizető egyetemlegesen felelős a Szolgáltatás igénybevételi feltételeinek betartásáért, különös tekintettel a kapcsolódó díjak megfizetésére.

 

4.3. A Szolgáltató a számlázási időszak kezdete előtt legalább 10 nappal Előfizető vagy Költségviselő részére az esedékes díjról proforma számlát (díjbekérőt) állít ki.

 

4.4. Előfizető vagy költségviselő az esedékes díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni a proforma számlán szereplő fizetési határidőig:

 • 4.4.1 a Szolgáltató Bankszámlájára történő átutalással
 • 4.4.2 PayPal fizetéssel
 • 4.4.3 Bankkártyás fizetés PayPal-on keresztül: A Szolgáltató PayPal díjbekérőt küld az aktuális szolgáltatási időszakra vonatkozó díjról. A díjbekérő kiegyenlítésekor a Szolgáltató eljuttatja a befizetés összegéről szóló számlát a Felhasználó számára.
 • 4.4.4 Bankkártyás fizetés vagy Barion egyenleg: A vásárlásra szóló fizetési megbízással a Felhasználó (Kártyatulajdonos) megbízza a Fizetési Szolgáltatót, hogy a szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató, mint kedvezményezett javára juttassa el és számolja el. Sikeres fizetést követően a Szolgáltató eljuttatja a számlát a Felhasználó számára.
 • 4.4.5 Ismétlődő fizetés Barion Smart Gatewayen keresztül: a Felhasználó a megrendelés folyamán hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám. Sikeres fizetést követően a Szolgáltató eljuttatja a számlát a Felhasználó számára.
 • 4.4.6 A 4.4.4 és 4.4.5 pontokban leírt online fizetést a Barion Payment Zrt. (mint Fizetési Szolgáltató) biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. A Felhasználó által megadott bankkártya adatokhoz a Szolgáltató nem fér hozzá. Fizetéskor a Barion Payment Zrt. jelenik meg a Felhasználó bankszámlakivonatán.

 

4.5. A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltató bankszámláján a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül. A Szolgáltató ezzel egy időben az Előfizető számára a proforma számlát felváltó hiteles elektronikus számlát állít ki.

 

4.6. Előfizető akkor is köteles az esedékes rendszeres díjat határidőben megfizetni, ha e határidőig a vonatkozó proforma számlát nem kapta kézhez; köteles azonban ilyenkor haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

 

4.7. Ismétlődő PayPal fizetés. Ha Előfizető a megrendelés során vagy később egy fizetés alkalmával PayPal fizetési módot használ, bizonyos esetekben az automatikus megújítás (PayPal Subscription) elérhetővé válhat. A megújítás gyakorisága a Szolgáltatás fizetési időszakához igazodik. Amennyiben Előfizető ezt a fizetési módot választja és hozzájárulásáról nyilatkozik a PayPal oldalán, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszeres díjbekérőinek díját a PayPal automatikusan ráterheli Előfizető PayPal számlájára és kiegyenlíti az esedékes díjbekérőt.

A PayPal automata fizetés bármikor törölhető a PayPal (www.paypal.com) oldalán. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem tájékoztatja a PayPalt a Szolgáltatás díjában bekövetkező változásról vagy törlésről, ezért az egyszer engedélyezett PayPal automata fizetés további kezelése Előfizető kötelessége és felelőssége.

Sikertelen PayPal-terhelés esetén a PayPal legfeljebb 2 további alkalommal kezdeményezi a fizetést azonos díjbekérő vonatkozásában. Három sikertelen terhelési kísérlet után az automata fizetés felfüggesztésre kerül.

 

4.8. Automata PayPal fizetés. Ha Előfizető a megrendelés során vagy később egy fizetés alkalmával PayPal fizetési módot használ, bizonyos esetekben az Automata PayPal fizetés (PayPal Fizetési Megállapodás/ PayPal Billing Agreement) elérhetővé válhat. Automata PayPal fizetés esetén a PayPal adatok újbóli megadása nélkül egyenlíthetőek ki az esedékes díjbekérők. Ennek feltétele, hogy Előfizető egy PayPal-os fizetés alkalmával a PayPal fizetési felületén nyilatkozik arról, hogy PayPal Számlázási Megállapodást (PayPal Billing Agreement) kíván kötni és igénybe venni. Szolgáltató nem kezel és nem tárol PayPal jelszavakat, egyedi azonosító generálódik a fizetéskor, ez alapján és a PayPal belépési azonosító alapján azonosítja Szolgáltató a PayPal fiókot. Automata PayPal fizetés esetén Előfizető az első fizetés alkalmával hozzájárul, hogy Szolgáltató ismétlődő fizetést kezdeményezzen a jövőben esedékes díjakra, és ezek esedékességekor a PayPal fiókhoz tartozó PayPal egyenleget az előfizetési díjjal megterhelje.

Az Automata PayPal fizetéshez való hozzájárulás bármikor törölhető az Online ügyfélkapu felületen vagy a PayPal szolgáltató felületén a “My preapproved payments” szekció alatt.

Automata PayPal fizetés esetén a díj az esedékesség (fizetési határidő) előtt 2 nappal kerül levonásra. Sikertelen PayPal-terhelés esetén a PayPal legfeljebb 2 további alkalommal kezdeményezi a fizetést azonos díjbekérő vonatkozásában. Három sikertelen terhelési kísérlet után az automata fizetés felfüggesztésre kerül.

 

4.9. Automata bankkártyás fizetés vagy bankkártya regisztráció. Ha Előfizető a megrendelés során vagy később egy fizetés alkalmával bankkártyás fizetési módot használ, bizonyos esetekben az automata bankkártyás fizetés elérhetővé válhat. Automata bankkártyás fizetés esetén a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül egyenlíthetőek ki az esedékes díjbekérők. Ennek feltétele, hogy Előfizető a Szolgáltató felületén nyilatkozik arról, hogy automata bankkártyás fizetést kíván igénybe venni. Szolgáltató nem kezel és nem tárol teljes bankkártyaadatokat, egyedi azonosító generálódik a fizetéskor, ez alapján és a bankkártya társaságok által engedélyezett részleges kártyaszám alapján azonosítja Szolgáltató a bankkártyát. A bankkártya adatokat Szolgáltató bankkártyás fizetési partnere tárolja, a kártyatársaságok által előírt szigorú biztonsági előírások szerint.

Automata bankkártyás fizetés esetén Előfizető az első fizetés alkalmával hozzájárul, hogy Szolgáltató ismétlődő fizetést kezdeményezzen a jövőben esedékes díjakra, és ezek esedékességekor a bankkártyához tartozó bankszámlaszámot az előfizetési díjjal megterhelje.

Az Automata bankkártyás fizetéshez való hozzájárulás és a regisztrált bankkártya bármikor törölhető az Online ügyfélkapu felületen.

Automata bankkártyás fizetés esetén a díj az esedékesség (fizetési határidő) előtt 2 nappal kerül levonásra. Sikertelen bankkártya-terhelés esetén Szolgáltató legfeljebb 2 további alkalommal kezdeményezi a bankkártyás fizetést azonos díjbekérő vonatkozásában. Három sikertelen terhelési kísérlet után Szolgáltató felfüggeszti a bankkártya további terhelését.

 

4.10. Előfizető késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összege.

 

4.11. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, ha az Előfizető általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató (PayPal, fizetési gateway, posta) hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra Szolgáltatónál.

 

4.12. Ha Előfizető a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő díjakkal a Szolgáltató emailben vagy írásban megküldött fizetési felszólítása ellenére 7 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Szolgáltató az első fizetési felszólítást követő 6. naptól kezdve jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni. A díjak fizetésére Előfizető a felfüggesztés vagy korlátozás időtartama alatt is teljes körűen köteles.

 

4.13. Előfizető legfeljebb naptári félévente egy alkalommal jogosult legfeljebb 15 napos fizetési haladékot igényelni. A fizetési késedelemre vonatkozó rendelkezések kizárólag akkor nem alkalmazandók, ha a fizetés esedékességéig Szolgáltató jóváhagyta Előfizető fizetési haladék iránti kérelmét.

 

4.14. Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő hiteles elektronikus számlát állít ki a díjról. Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy papír alapú számlát Szolgáltató nem állít ki.

 

4.15. Azokban az esetekben, amikor Előfizető díjvisszatérítésre jogosult, kérésére Szolgáltató az érintett számla kiegyenlítésekor használt fizetési módon és pénznemben végzi a visszatérítést. Szolgáltató Előfizető jelzését követően – felmerülő saját költségeinek vagy egyéb kezelési költsége levonása után – 14 napon belül végrehajtja a visszatérítést. A visszatérítés végrehajtásáról Előfizető e-mailben értesítést kap. A felmerülő kezelési költségről Szolgáltató számlát állít ki.

 

4. Felelősség

 

4.1. Előfizető a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon veheti igénybe. Előfizető felelősséggel tartozik az általa Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért (SPAM, adathalászat, szellemi alkotások védelmének megsértése, DDoS).

 

4.2. Előfizető felelős az általa telepített programok biztonságáért. Minden elvárhatót megtesz az általa telepített programok biztonsági frissítéséért, a programok feltörésének megakadályozására.

 

4.3. Előfizető köteles az általa létrehozott felhasználói fiókoknak biztonságos jelszavakat megadni és a jelszavakat felelősen használni, hogy harmadik, illetéktelen fél tudomására ne kerüljenek. Az esetleges jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért Előfizető felel.

 

4.4. Szolgáltató nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (akiktől a hálózati elérési szolgáltatást veszi igénybe) hálózati incidens miatt korlátozzák, szűrik a forgalmat. Előfizető mindent megtesz azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz.

 

4.5. Előfizető minden elvárható módon köteles akadályozni azt, hogy szerzői jogilag védett alkotások illegálisan kikerüljenek hálózatáról vagy oda bekerüljenek. Szolgáltató szoftvergyártó vagy képviselete által bejelentett jogsértés esetén a Szolgáltatást korlátozhatja, vagy indokolt esetben a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

 

4.6. Bizonyítottan Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén Előfizető kártérítési igénybejelentése alapján Szolgáltató visszatéríti az érintett Szolgáltatásra eső tárgyhavi díj összegét. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.

 

4.7. A Megrendelőlap esetleges eltérő rendelkezése hiányában Szolgáltató előző bekezdés körébe nem tartozó, Szolgáltató felelősségi körébe tartozó káreseményekért való felelőssége is korlátozott, az legfeljebb Előfizető által a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő 2 havi rendszeres díj összegéig terjed.

 

4.8. A fenti korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életben, testi épségben, egészségben okozott károkra. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.

 

4.9. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében Interneten elérhetővé tett vagy továbbított állományok, nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) alapján Előfizető minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak.

 

4.10. Szolgáltató az előző bekezdés szerinti tartalmak tekintetében az Eker. tv. szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, így nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 

4.11. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató a fent hivatkozott tartalmak tekintetében az Eker. tv. 13. § (1) bekezdés szerinti, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Eker. tv. 13. §-a szerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szolgáltató az értesítési-eltávolítási eljárás keretében távolítja el az Előfizető által a szerveren elhelyezett jogsértő adatokat vagy az adatokhoz való hozzáférést korlátozza.

 

4.12. A fent hivatkozott tartalmakkal kapcsolatos, Szolgáltatóval szemben harmadik személyek általi igényérvényesítés esetén Előfizető köteles Szolgáltató helyébe lépni, illetve – ha ennek akadálya van – minden segítséget megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. Előfizető az ilyen eljárások költségeit Szolgáltatónak köteles megtéríteni, illetve hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy Szolgáltatót érdeksérelem ne érje.

 

4.13. Előfizető a polgári jog szabályai szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató adataiban okozott minden kárért.

 

4.14. Egyik Fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

 

4.15. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Előfizető a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítésére alvállalkozót (teljesítési segédet) igénybe vehet, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

 

5. A Szerződés hatálya és megszűnése

 

5.1. A Szerződés az online felületen történő szerződéskötésre vonatkozóan a Szolgáltató honlapján meghatározottak szerint, határozatlan időre jön létre.

 

5.2. A szerződéskötés menete:

 • Az előfizető a megrendelését online, a Szolgáltató internetes oldalán juttathatja el Szolgáltató felé.

 • A Megrendelés felület alatt Előfizetőnek:

 • ki kell választania a megrendelni kívánt Szolgáltatás Csomagot,

 • meg kell adnia a használni kívánt azonosító paramétereket

 • meg kell adnia a használni kívánt műszaki paramétereket,

 • valamint saját adatait, meglévő Előfizető esetén azonosítóját és jelszavát,

 • Végül Előfizetőnek véglegesíteni kell a megrendelését.

 

5.3. Az adatbeviteli hibák javítására a felületen keresztül végig lehetőség van egészen a megrendelés véglegesítéséig.

 

5.4. Az elküldött megrendelés megérkezését Szolgáltató legkésőbb a megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Előfizető részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Előfizető által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat, rendelés számát, valamint a rendelés dátumát. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről az Előfizető által tett megrendelés elfogadásának minősül. A rendelés elfogadásával a Szolgáltató és az Előfizető között érvényes szerződés jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a rendelés megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Előfizetőhöz, illetve Szolgáltató nem fogadja el Előfizető rendelését, Előfizető mentesül a rendelési kötöttség alól. Az Előfizető rendelésétől számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről a rendelés elfogadásának.

 

5.5. Szolgáltató internetes honlapján vagy e-mail útján vagy telefonon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

 

5.6. A Szerződést bármely Fél indokolás nélkül felmondhatja az aktuális számlázási időszak utolsó napjára. Előfizető általi felmondás esetén a felmondás érvényességének feltétele, hogy Előfizetőnek ne legyen lejárt díjtartozása. A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a Szolgáltatásokat nyújtani, Előfizető pedig a vonatkozó díjakat kifizetni.

 

5.8. A Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél a Szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megsérti. Előfizető általi súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Előfizető a Szerződés alapján igénybe vett Szolgáltatásokért járó ellenérték megfizetésével 15 napon túli késedelembe esik.

 

5.9. A Szerződés felmondása a Szolgáltatás vonatkozó felületén tehető meg. Előfizető a Szerződés felmondására kizárólag akkor jogosult, ha nincs fennálló díjtartozása. Előfizető a Szerződés megszűnéséig köteles a Szolgáltatás keretében általa feltöltött programokat és adatokat eltávolítani. A Szerződés megszűnésekor az ilyen programok és adatok automatikusan törlésre kerülnek.

 

6. A Szerződés módosítása

 

6.1. Előfizető az erre a célra rendelt online szolgáltatási felületen (Online ügyfélkapun) jogosult az általa igénybe vett Szolgáltatás technikai paramétereinek módosítását igényelni Szolgáltatótól. Bizonyos módosításoknak feltétele, hogy Előfizetőnek nincs lejárt díjtartozása. Szolgáltató a változtatást csak akkor jogosult megtagadni, ha a módosított Szolgáltatás nyújtásához nem áll rendelkezésére megfelelő kapacitása, vagy ha a módosítás végrehajtása esetén a Szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki feltételek nem teljesülnének (hibás konfiguráció).

 

6.2. Az igénybe vett Szolgáltatások bővítése esetén a módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Előfizető a kapcsolódó díjtöbblet aktuális számlázási időszakra eső időarányos részét Szolgáltató részére megfizesse. Az igénybe vett Szolgáltatások csökkentése műszaki okokból nem lehetséges.

 

6.3. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó Díjszabást a piaci viszonyoknak és az általa igénybe vett közreműködők Díjszabásának figyelembevételével rendszeresen felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Szolgáltató a Díjszabás módosításáról annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően köteles írásban vagy emailben értesíteni Előfizetőt. A módosítás a már folyamatban lévő, díjfizetéssel már rendezett (havi vagy éves) tárgyidőszakban fizetendő díjakat nem érinti.

 

6.4. Szolgáltató továbbá indokolt esetben igényelheti a Szerződés feltételeinek módosítását. Ez esetben a módosított szerződésszöveget (illetve a módosított szerződésre mutató hivatkozást) Szolgáltató köteles Előfizetőnek a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően írásban vagy email útján elküldeni. Ha Előfizető a Szerződést Szolgáltató módosítási javaslatának elküldését követő 15 napon belül nem mondja fel rendes felmondással, úgy a Szolgáltató módosítási javaslata Előfizető részéről elfogadottnak minősül.

 

6.5. A Szerződés bármilyen egyéb módosítása csak közös megegyezés alapján, írásban érvényes.

 

6.6. Amennyiben Előfizető olyan szerződésmódosításhoz kéri a Szolgáltató közreműködését, amelyet a Szolgáltató által biztosított online szolgáltatási felületen önállóan is megtehetne, a Szolgáltató jogosult a módosításért külön díjat felszámítani.

 

7. Együttműködés és kapcsolattartás

 

7.1. Felek az e-mailt hivatalos írásos formának fogadják el egymás közötti kommunikációjukban. Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek.

 

7.2. Előfizető és Szolgáltató köteles együttműködni, ennek során a Szerződés teljesülésével kapcsolatos minden lényeges körülményről a másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. Sürgős esetben telefonon közölt üzeneteket kötelező írásban (visszaigazolt email útján vagy ajánlott levélben) megerősíteni.

 

7.3. Előfizető a Megrendelőlapon megadja a kapcsolattartó személy vagy személyek adatait és döntési jogosultságaikat.

 

7.4. Előfizető felelős a kapcsolattartói adatai naprakészen tartásáért, amennyiben változás áll be valamely adatban, köteles 15 napon belül az erre rendelkezésre álló online felületen frissíteni a megváltozott adatokat. Szolgáltató jogosult a megadott adatokat ellenőrizni, valamint belátása szerint további azonosító adatokat, illetve dokumentumokat bekérni Előfizetőtől. Ilyen irányú felhívás Előfizető általi elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni, korlátozni, vagy a Szolgáltatás elindítását megtagadni.

 

7.5. Előfizető az erre a célra rendelt online szolgáltatási felületen jogosult a Megrendelőlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni. Szolgáltató Előfizető 8 nappal előre történő írásbeli értesítése mellett jogosult a Megrendelőlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni. Előfizető a kapcsolattartásra köteles olyan magán e-mail címet megadni, amelyet nem a Szolgáltatás keretében osztanak ki számra és a Szolgáltatás esetleges korlátozása, vagy megszűnése esetén is elérhető.

 

7.6. Szolgáltató az Előfizetőt a kapcsolattartás során megadott e-mail cím alapján azonosítja, így Előfizető a kapcsolattartás során köteles a kapcsolattartás céljára megadott e-mail címének segítségével felvenni Szolgáltatóval a kapcsolatot.

 

7.7. Azokban az esetekben, ahol a Szerződés emailben történő közlést tesz lehetővé vagy ír elő, a másik Fél köteles visszaigazolni a Fél által megküldött email-üzenetek kézhezvételét. Az email-üzenet azonban a másik Fél visszaigazolása hiányában is kézbesítettnek minősül az elküldést követő 2. munkanapon, kivéve, ha az üzenet kézbesítésének meghiúsulását hibaüzenet jelezte vissza a küldő Fél felé.

 

7.8. Sürgős intézkedés szükségessége esetén Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot Előfizetővel az Előfizető által megadott elérhetőségeken. Ha Előfizető nem elérhető, úgy Szolgáltató – Előfizető érdekeit is figyelembe véve – saját belátása szerint jár el, ennek keretében megteheti a szükségessé váló intézkedéseket. Ilyen esetben ezen intézkedésekre tekintettel Szolgáltató anyagi felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató egyéb esetekben kizárólag Előfizető felhatalmazása esetén módosít vagy töröl Előfizető által feltöltött adatot.

 

7.9. Szolgáltató jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni a Szolgáltatás nyújtásában, Előfizető külön hozzájárulása nélkül is.

 

7.10. Előfizető a Szolgáltatást harmadik személyekre át nem ruházhatja Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése Előfizető súlyos szerződésszegésének minősül.

 

7.11. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató egyes esetekben (pl. telefonos támogatáskérés esetén) az eljáró személy személyes adatait igényelheti és ellenőrizheti, és az igényelt (támogatási stb.) szolgáltatás nyújtását a sikeres azonosítástól teheti függővé.

 

7.12. Szolgáltató jogosult az eszközei és hálózata biztonsága érdekében rendszereit felügyelni, indokolt esetben saját hálózata, Előfizető és mások hálózata védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat; ilyen esetben Előfizető az ezzel járó esetleges Szolgáltatáskorlátozás vagy egyéb kár esetén Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

 

7.13. Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal bármilyen jogsértés felderítése érdekében; ennek keretében Szolgáltató eleget tesz különösen az ilyen hatóságok vagy bíróságok esetleges adatszolgáltatási felhívásának. Ilyen esetben Előfizető kárigényt nem érvényesíthet.

 

7.14. Fent nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. vonatkozó paragrafusainak hatályát elfogadják és jogvita esetén elismerik a területileg illetékes bíróság illetékességét.

 

8. Adatfeldolgozó tevékenység

 

8.1. Jelen pontban foglalt kikötéseket kell alkalmazni Szolgáltató által megbízási szerződés alapján Felhasználó részére teljesített

6311 - Adatfeldolgozás, web-hoszting

szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységre, amelynek során Szolgáltató a Felhasználó, mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatfeldolgozás tárgya a Felhasználóval Szolgáltató időpontfoglaló rendszerének használata során kapcsolatba lépő természetes személyek adatainak kezelése, Szolgáltató és Felhasználó között létrejött megbízási szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan. Felhasználó, mint adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett természetes személyek előzetes beleegyezése, de tájékoztatásuk szükséges, amely tájékoztatás nyújtása Felhasználó feladata.

 

8.2. Az adatkezelési tevékenység Szolgáltató és Felhasználó között létrejött szerződés fennállásáig, vagy az adatkezeléssel érintett természetes személy adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 

8.3. Az adatkezelés célja általános időpontfoglaló rendszer szolgáltatása Felhasználó részére, felhő-alapú , weboldalba ágyazható formában (TEAOR 6311 - Adatfeldolgozás, web-hoszting )

 

8.4. A kezelt személyes adatok köre: A természetes személy neve, lakcíme, telefonszáma, emial címe, online azonosítója. A rendszer lehetővé teszi, hogy Felhasználó a foglaláshoz kapcsolódóan kitöltendő űrlap formájában egyéb adatokat is bekérjen Felhasználó ügyfeleitől. Ezen űrlapon bekért adatokat Felhasználó a rendszer beállítások között határozhatja meg.

Felhasználó felel azért, hogy a foglalással kapcsolatban űrlapon bekért további adatok megfeleljenek a hatályos jogszabályokban írt követelményeknek, valamint ne irányuljanak érzékeny személyes adatokra, sem különleges kategóriába tartozó, magasabb szintű védelmet igénylő személyes adatokra.

 

8.5. Az adatkezeléssel érintettek: Felhasználó ügyfelei.

 

8.6. Felhasználó, mint adatkezelő jogosult ellenőrizni Szolgáltatónál, mint adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.

Felhasználónak, mint adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért felelősség terheli, utasításainak jogszerűtlenségére azonban Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó haladéktalanul jelezni köteles.

Felhasználó, mint adatkezelő kötelezettsége, hogy az adatkezeléssel érintett természetes személyeket Szolgáltatóval kötött szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.

A rendszer felületet biztosít arra, hogy a rendszert időpontfoglalási céllal használó végfelhasználók adatkezelési hozzájárulásukról nyilatkozzanak, tárolja is a felhasználó hozzájárulásának tényét, idejét. Azonban a rendszer-beállítások között a Felhasználónak meg kell adnia a saját szolgáltatásának, működésének megfelelő Adatkezelési hozzájárulás szövegét, valamint meg kell hivatkoznia saját Adatvédelmi tájékoztatóját. A rendszer csupán egy általános szövegezésű alapsablont nyújt ehhez.

 

8.7. Szolgáltató, mint adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag Felhasználó, mint adatkezelő utasítása alapján jár el.

Szolgáltató, mint adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

Szolgáltató, mint adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Szolgáltató, mint adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag Felhasználó, mint adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi. Gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. Gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is. Szolgáltató, mint adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni, továbbá gondoskodni azok felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.

Szolgáltató, mint adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a Rendeletben (Az EU 2016/679 rendelete) és az Infotv-ben (2011. évi CXII. tv) meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe. A Felhasználó, mint adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad Szolgáltatónak, mint adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. Szolgáltató, mint adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja Felhasználót, mint adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha Felhasználó, mint adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén van lehetőség. Ha Szolgáltató, mint adatfeldolgozó bizonyos adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályokban írt követelményeknek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó Szolgáltató, mint adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik Felhasználó, mint adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

Szolgáltató, mint adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti Felhasználót, mint adatkezelőt az adatfeldolgozással érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.

Szolgáltató, mint adatfeldolgozó segíti Felhasználót, mint adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.

Szolgáltató, mint adatfeldolgozó Felhasználó, mint adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti Felhasználó, mint adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Szolgáltató, mint adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja Felhasználót, mint adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

 

8.8. Szolgáltató és Felhasználó közti megbízási szerződés megszűnése egyben az adatfeldolgozási szerződés megszűnését is eredményezi. E szerződés megszűnését követően Szolgáltató, mint adatfeldolgozó minden, a megszűnt szerződéssel kapcsolatban birtokában levő személyes adatot, nyilvántartást, illetőleg Felhasználótól, mint adatkezelőtől származó minden személyes adatot és ezt tartalmazó másolatot töröl nyilvántartásából. Az adatok törlésének a szerződés megszűnését követő 3 naptári éven belül meg kell történnie.

 

8.9. Jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló. 2013. évi V. törvény, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (2016. április 27.) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt kell alkalmazni.

 

9. Panaszügyintézés

 

9.1. A Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos Felhasználói fogyasztói kifogásra az 1. pontban rögzített elérhetőségeken történt előterjesztést követő legkésőbb 7 munkanapon belül érdemben válaszol, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módját, valamint az arra nyitva álló határidőket.

 

10. Joghatóság, alkalmazandó jog

 

10.1. A jelen szerződésre, az egyedi előfizetői szerződésre, illetve az ezen szerződésekkel kapcsolatban támadt bármely jogvita elbírálására a magyar jog az irányadó.

 

10.2. A felek a magyar bíróságok joghatóságának vetik alá magukat. A jelen szerződés alapján keletkező jogvita elbírálására a felek kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, amennyiben pedig az a vonatkozó hatásköri szabályok alapján nem lehetséges, a hatáskörrel bíró, illetékes magyar bíróságok járnak el az ügyben.

 

11. Érvénytelenségi klauzula

 

11.1. Amennyiben a jelen Általános szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az a többi rendelkezést nem érinti, azok érvényben és hatályban maradnak. Ebben az esetben a Szerződő Feleknek az érvénytelen/végrehajthatatlan rendelkezés helyett el kell fogadniuk egy, az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéshez hasonló olyan rendelkezést, amely leginkább összhangban áll a Szerződő Felek szerződési céljaival, és a korábbi, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyult rendelkezéshez a legközelebb áll tartalmában.

 

Budapest, 2020. július 24.